Informacja o unieważnieniu postepowania. Numer sprawy: NZ.273.20.2016.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Obsługa techniczna Krakowskich Spotkań Biegowych.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 92.62.20.00-7

 

Termin realizacji: od dnia 09.05.2016 do dnia 19.05.2016 roku – zgodnie z zakresem rzeczowym.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryterium 1: Cena brutto                          90%

Kryterium 2: nieodpłatne wykonanie raportu fotograficznego obejmującego branding każdego wydarzenia, miejsca (związanego z przedmiotowym zamówieniem) i przekazanie dokumentacji fotograficznej w terminie do 14 dni od zakończenia  imprezy 10%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.