Informacja o unieważnieniu postępowania. Numer Sprawy NZ.273.6.2015.AMA

Ochrona osób i mienia podczas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Numer sprawy: NZ.273.6.2015.AMA.

 Wg rozdzielnika

Informacja o unieważnieniu postępowania

 Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 79.71.00.00-4

 Termin realizacji: zgodnie z harmonogramem imprez sportowych do dnia 31.12.2015 roku.

 Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert:

1 -   Cena                                                                   - 90 pkt

2 -   Świadczenie bezpłatnej usługi obsługi medycznej imprez organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie                - 10 pkt

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 upzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kryterium oceny ofert nr 2 przyjęte w postępowaniu zostało określone niezgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie odnosi się do przedmiotu zamówienia.