Informacja o unieważnieniu postępowania. Numer sprawy: NZ.273.22.2013.AMA

Budowa sali gimnastycznej - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 3 na os. Wysokim w Krakowie. Numer zadania: VII-1.15. Numer sprawy: NZ.273.22.2013.AMA.

 

NZ.273.22.2013.AMA                                                                              Kraków, dnia  26.04.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa sali gimnastycznej - hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSO nr 3 na os. Wysokim w Krakowie. Numer zadania: VII-1.15. Numer sprawy: NZ.273.22.2013.AMA.

 

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.24-9, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6.

 

Termin realizacji: do dnia 31.07.2014 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 8, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 4 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.