Informacja o unieważnieniu postępowania. Numer sprawy NZ.273.164.2015 RZA

Rewitalizacja i modernizacja boisk szkolnych  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18  w Krakowie, ul. Senatorska 35, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Numer sprawy: NZ.273.164.2015.RZA.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4, 45.23.61.19-7, 71.0000.00-8.

 

Termin realizacji: do dnia 09.11.2015 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 0  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę. Jedna oferta wpłynęła po terminie składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

cena brutto 98%,

okres gwarancji  na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanych nawierzchni poliuretanowych) 2%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 , ponieważ nie złożono żadnej oferty.