Informacja o unieważnieniu postępowania. Numer sprawy NZ.273.139.2012.AMA

Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie Sprawa numer NZ.273.139.2012.AMA

 

NZ.273.139.2012.AMA                                                                Kraków, dnia 24.09.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12A w Krakowie Sprawa numer NZ.273.139.2012.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9, 45.11.13.00-1.

 

 

Termin realizacji: do dnia 19.12.2012 roku

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 90%, termin wykonania 10 %.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.