Informacja o unieważnieniu postępowania. Numer sprawy NZ.273.110.2014.RZA

Modernizacja boiska przy MDK im. J. Korczaka – os. Kalinowe w Krakowie. Znak sprawy: NZ.273.110.2014.RZA

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19-7; 45.23.61.10-4

Termin realizacji: do dnia 29.08.2014 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 3, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 2 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Oferta 1:   PW GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 17

                  Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2:   INTERHALL Spółka z o.o., 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona         

Oferta 3:   Zakład Remontowo-Budowlany JURA, 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 83

                  Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.