Informacja o unieważnieniu postępowania: Numer sprawy 9/VII/2010/ZIS

Budowa stanowisk pali cumowniczych na Bulwarach Wiślanych w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Nr spr. 9/VII/2010/ZISZIS/R/0130/10/NZ/AMA/2159 Kraków, dnia 16.08.2010 r.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa stanowisk pali cumowniczych na Bulwarach Wiślanych w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Nr spr. 9/VII/2010/ZIS


Wg rozdzielnika


Informacja o unieważnieniu postępowania


Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.24.00.00-1, 45.26.22.11-3.
Termin realizacji: do dnia 31.10.2010 r.

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.
Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.