Informacja o unieważnieniu postępowania: Numer sprawy 13/VII/2010/ZIS

Budowa przystanków tramwaju wodnego w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Nr spr. 13/VII/2010/ZIS

 


ZIS/R/0140/10/NZ/AMA/2161
                                                             Kraków, dnia 16.08.2010 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa przystanków tramwaju wodnego w ramach zadania inwestycyjnego: Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie. Nr spr. 13/VII/2010/ZIS


 Wg rozdzielnikaInformacja o unieważnieniu postępowaniaPostępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.24.00.00-1, 45.21.33.40-8.

Termin realizacji: do dnia 31.10.2010 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Postępowanie na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione zgodnie z art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.