Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie Części VII. Sprawa numer: NZ.273.51.2012.AMA

 

NZ.273.51.2012.AMA                                                                                    Kraków, dnia 09.05.2012 r.

 

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Zakup wyposażenia dla obiektu sportowego - kryty basen przy ul. Kurczaba w Krakowie - w zakresie CZĘŚCI VII

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie CZĘŚCI VII

 

Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert w w zakresie części VII.

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 32324600-6.

 

Termin realizacji:        CZĘŚĆ VII do dnia 11.05.2012

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 oferty.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

CZĘŚĆ VII

Postępowanie unieważnione

Uzasadnienie unieważnienia

Postępowanie na wykonanie CZĘŚCI VII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskazując w SIWZ konkretne urządzenia oraz dopuszczając w tym zakresie możliwość rozwiązania równoważnego nie określił minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych, czy funkcjonalności, które mają być zapewnione przez to urządzenie.

 

Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy pzp na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy pzp nie przysługuje odwołanie (...).