Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.283.2018.RZA

Dotyczy: Modernizacja obiektów KS Armatura - wykonanie chodników, dojść i ciągów pieszych do istniejących kontenerów przy ul. Chmielnej w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.23.32.22-1; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 17.12.2018 roku

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt;
  2. Okres gwarancji 20 pkt;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20 pkt.

 

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w rozdz. IV SIWZ wskazał, że wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 17.12.2018 r. Wymagany termin realizacji wskazany został również w pkt 2 Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,  oraz w § 6 ust. 1 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik Nr 2 do SIWZ.

W dniu 11.12.2018 r. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia zostały zaakceptowane.

Jednakże biorąc pod uwagę rygor przepisu art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp wskazujący, że Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (…) oraz nawet najkrótszy możliwy termin na złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oraz ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zawarcie umowy z terminem jej realizacji jak powyżej jest niemożliwe, tym samym nie jest możliwe zawarcie przez Zamawiającego ważnej, niepodlegającej unieważnieniu umowy.