Informacja o unieważnieniu NZ.273.264.2017.RZA - część 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: Dostawa samochodów osobowych dla Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Część 1: Dostawa samochodu klasy D

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34.11.00.00-1

Termin realizacji: do dnia 27.12.2017 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 0, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60;
  2. Okres gwarancji na elementy mechaniczne 30;
  3. Dodatkowe wyposażenie 10.

 

 

Postępowanie w zakresie części 1 zamówienia zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.