Informacja o unieważnieniu NZ.273.101.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Zakątek 2 w Krakowie - Etap I.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1, 45.21.22.20-4.

 

Termin wykonania zamówienia: 15.09.2017 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 20%

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.