Informacja o rozstrzygnięciu postępowania. Numer sprawy 25/X/2010/ZIS

Część 1 Roboty remontowe w kotłowni oraz części podziemnej budynku hotelowego przy ul. Kolnej 2 w Krakowie. Część 2 Budowa drewnianego pomostu na starorzeczu rzeki Wisły przy TKG ul. Kolna w Krakowie Numer sprawy 25/X/2010/ZIS.

 

ZIS/R/0245/10/NZ/AMA/2992                                                        Kraków, dnia 05.11.2010 r.

 

Dotyczy:       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania

Część 1 Roboty remontowe w kotłowni oraz części podziemnej budynku hotelowego przy ul. Kolnej 2 w Krakowie.

Część 2 Budowa drewnianego pomostu na starorzeczu rzeki Wisły przy TKG ul. Kolna w Krakowie Numer sprawy 25/X/2010/ZIS.


Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.45.30.00-7 45.24.13.00-1

 

Termin realizacji: Część I do 30 dni od dnia podpisania umowy

   Część II do 15 dni od dnia podpisania umowy

Liczba otrzymanych ofert: 2, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

CZĘŚĆ I

Wybrano ofertę nr 1:                

KRISBUD Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Cena wybranej oferty:               65.536,50 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1

KRISBUD Sp. z o.o., 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 100 pkt

Oferta 2

P.H.U. „ROBEL" Robert Gorlewicz,  31-764 Kraków, ul. Luborzycka 19

Oferta odrzucona

Umowa na w/w zadanie zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu, z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

CZĘŚĆ II

W zakresie części II Zamawiający unieważnia postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu