Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja 2018 r. obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  informuje, że:

1. Przetwarza udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

1) organizacji i przeprowadzania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
2) informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
3) marketingowym i promocyjnym Organizatora,
4) przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
5) przesyłania newslettera.

2. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą: ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków; nr telefonu: (12) 616-63-00; adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl. Dane Inspektora  Ochrony Danych Osobowych:  tel.: 12 616 63 00, e-mail: iodo@zis.krakow.pl).

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania drogą elektroniczną powiadomień, serwisów, zaproszeń oraz komunikatów realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych, tj. Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków) lub na adres poczty elektronicznej Administratora Danych Osobowych, tj. sekretariat@zis.krakow.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

7. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, które może Pani/Pan realizować względem Administratora Danych Osobowych:
- prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
- prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
- prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
- prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie