EXPO

 

Plan

Regulamin

EXPO 3.PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

 

 

I. TERMIN I MIEJSCE EXPO 3. PZU CRACOVIA PÓŁMARATONU KRÓLEWSKIEGO

 

1. Expo będzie odbywać się w dniach 14-16 października 2016 roku.

2. Godziny otwarcia Expo:

14.10.2016 r. - Piątek 16:00-21:00

15.10.2016 r. - Sobota 10:00-20:00

16.10.2016 r. - Niedziela 7:00-13:00

3. EXPO 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zlokalizowane będzie w Tauron Arenie Kraków przy ul. S. Lema, holl na poziomie A przy wejściu 1.

 

II. ZGŁOSZENIA NA EXPO

 

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie e-mail wraz z określeniem powierzchni i informacją o wystawianych produktach na adres: zapisy@zis.krakow.pl

2. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział do dnia 30.09.2016r. chyba, że wcześniej wyczerpie się limit dostępnej powierzchni.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy wystawcy na stronie internetowej

4. Zgłoszenie i dokonanie opłaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Expo.

5. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

 

III. NAJEM POWIERZCHNI

 

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez określenie ilości metrów kwadratowych, które rezerwuje pod swoje stoisko.

2. Podstawową jednostką rezerwacji jest 1m2.

3. Rozmieszczenia stoisk dokonuje Organizator, zaczynając od strony wejścia  na podstawie kolejności zgłoszeń. Powierzchnia Expo jest oznaczona na planie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym maksymalna wysokość to 2,5 m.

4. Powierzchnia stoiska zostanie wyznaczona na posadzce za pomocą taśmy. Określając wielkość stoiska należy uwzględnić wszelkie elementy wchodzące w jego skład (roll up’y, reklamy, stojaki, wykładziny itp.). W przypadku zajęcia powierzchni dodatkowej Wystawca będzie zobowiązany do usunięcia elementów wykraczających poza opłaconą powierzchnię, a  w przypadku nie zastosowania się, do opłacenia powierzchni dodatkowej.

5. Informacje o zarezerwowanej powierzchni będą zaznaczane na stronie biegu, a lista Wystawców będzie jawna.

6. Na terenie EXPO obowiązuje zakaz ekspozycji i sprzedaży produktów marki GATORADE.

7. Teren Expo jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.

8. Każdy Wystawca Expo otrzyma identyfikator upoważniający do parkowania jednego pojazdu w określonym przez Organizatora miejscu podczas trwania Expo.

9.  Godziny rozładunku Wystawców Expo: 14.10.2016 r. w godzinach 13.00 - 16:00

Teren Expo należy opuścić w dniu 16.10.2015 r. w godzinach 13.00-15.00.

10. Wystawca ponosi całkowity koszt transportu, wyładunku oraz załadunku swoich towarów.

11. Wystawca ponosi odpowiedzialność za towar pozostawiony na stoisku i poza jego powierzchnią. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne mienie Wystawcy utracone lub uszkodzone podczas imprezy.

 

 

IV. PŁATNOŚCI

 

1. Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto organizatora do dnia 4 października 2016 roku. Organizator wystawi Faktury VAT.

2. W przypadku, gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko do dnia 4 października 2016 roku zostanie skreślony z listy uczestników Expo.

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

4. Opłata za wynajęcie 1m2 wynosi:

150,00 złotych brutto

5. W ramach opłaty organizator zapewnia:

  • miejsce ekspozycji  w hali
  • ochronę terenu Expo na czas trwania Expo i po zamknięciu hali
  • dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej
  • miejsce parkingowe dla 1 samochodu zaopatrującego stoisko
  • prąd
  • utrzymanie czystości hali.

6. Organizator nie zapewnia zabudowy stoisk. Nie zapewnia również stolików i krzeseł. Nie ma możliwości zamówienia zabudowy oraz wyposażenia stoisk za pośrednictwem Organizatora.

7. Płatności należy dokonać na numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW

Tytuł przelewu: „Opłata za EXPO Królewski…….”, w miejsce kropek wpisać nazwę Wystawcy.

 

8. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich Wystawców Expo 3.  PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

3. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, zmiany miejsca odbywania się EXPO oraz zmian ustawienia stoisk. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

4. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wystawcy

LISTA WYSTAWCÓW:

1. CEP POLSKA

2. WIESZAKINAMEDALE

3. SPORTKONSULTING

4. DOTSPORT

5. ENERVIT

6. HIGEEN

7. SPORT-MED JAN PARADOWSKI

8. ARIES