EXPO

 
 


EXPO 2.PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

 

I. TERMIN I MIEJSCE EXPO 2. PZU CRACOVIA PÓŁMARATONU KRÓLEWSKIEGO

 

1. Expo będzie odbywać się w dniach 22-24 października 2015 roku.

2. Godziny otwarcia Expo:

 

22.10.2015 – Czwartek:  14.00-20.00

23.10.2015 – Piątek: 10.00-20.00

24.10.2015 – Sobota: 6.00-15.00

 

3. EXPO 2. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zlokalizowane będzie w Tauron Arenie Kraków przy ul. S. Lema, holl na poziomie A przy wejściu 1.

 

II. ZGŁOSZENIA NA EXPO

 

1. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego przez e-mail na adres: zapisy@zis.krakow.pl

2. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział do dnia 09.10.2015r.
3. Potwierdzeniem uczestnictwa w Expo będzie zamieszczenie nazwy wystawcy na stronie internetowej

4. Zgłoszenie i dokonanie opłaty  jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Expo.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do poinformowania organizatora poprzez wysłanie e-maila lub faxu najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Expo.

6. Organizator może odmówić wystawcy uczestnictwa w Expo bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana na adres e-mail wystawcy w ciągu 7 dni od zgłoszenia.

 

III. NAJEM POWIERZCHNI

 

1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni poprzez określenie ilości metrów kwadratowych, które rezerwuje pod swoje stoisko.

2. Podstawową jednostką rezerwacji jest 1m2

3. Rozmieszczenia stoisk dokonuje Organizator, zaczynając od strony wejścia (strefa A, B, C, D), na podstawie kolejności zgłoszeń. Powierzchnia Expo jest oznaczona na planie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Powierzchnia stoiska zostanie wyznaczona na posadzce za pomocą taśmy. Określając wielkość stoiska należy uwzględnić wszelkie elementy wchodzące w jego skład (roll up’y, reklamy, stojaki, wykładziny itp.). W przypadku zajęcia powierzchni dodatkowej Wystawca będzie zobowiązany do usunięcia elementów wykraczających poza opłaconą powierzchnię, a  w przypadku nie zastosowania się, do opłacenia powierzchni dodatkowej.

5. Zarezerwowane powierzchnie będą zaznaczane na planie Expo na stronie biegu, a lista wystawców będzie jawna.

6. Na terenie EXPO obowiązuje zakaz ekspozycji i sprzedaży produktów marki GOTARADE.

7. Teren Expo jest monitorowany i podlega całodobowej ochronie.

8. Każdy Wystawca Expo otrzyma identyfikator upoważniający do parkowania jednego pojazdu w określonym przez Organizatora miejscu podczas trwania Expo.

9.  Godziny rozładunku Wystawców Expo: 22.10.2015r. – w godz. 10.00-14.00

Teren Expo należy opuścić w dniu 24.10.2015 w godzinach 15.00-17.00.

10. Wystawca ponosi całkowity koszt transportu, wyładunku oraz załadunku swoich towarów.

11. Wystawca ponosi odpowiedzialność za towar pozostawiony na stoisku i poza jego powierzchnią. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne mienie Wystawcy utracone lub uszkodzone podczas imprezy.

 

 

IV. PŁATNOŚCI

 

1. Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności przelewem na konto organizatora do dnia 12 października 2015 roku. Organizator wystawi Faktury VAT.

2. W przypadku, gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko do dnia 12 października 2015 roku zostanie skreślony z listy uczestników Expo.

3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

4. Opłata za wynajęcie 1m2 wynosi:  

150,00 złotych brutto

5. W ramach opłaty organizator zapewnia:

 • miejsce ekspozycji  w hali
 • ochronę terenu Expo na czas trwania Expo i po zamknięciu hali
 • dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej
 • miejsce parkingowe dla 1 samochodu zaopatrującego stoisko
 • prąd
 • utrzymanie czystości hali.

6. Organizator nie zapewnia zabudowy stoisk. Nie zapewnia również stolików i krzeseł. Nie ma możliwości zamówienia zabudowy oraz wyposażenia stoisk za pośrednictwem organizatora.

7. Płatności należy dokonać na numer konta:

Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013 

SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: „Opłata za EXPO Królewski…….”, w miejsce kropek wpisać nazwę Wystawcy.

 

8. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorem Expo jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich Wystawców Expo 2.  PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

4. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie, zmiany miejsca odbywania się EXPO oraz zmian ustawienia stoisk. O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.

5. Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

LISTA WYSTAWCÓW:

 • Compressport
 • Speedjogg - HiGeen.pl
 • Enervit
 • ROYAL BAY
 • PowerBar
 • Szpital Ortopedicum Sp. z o.o.
 • ENECOLIS
 • DotSport