Ewaluacja konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie wspiera działania ewaluacyjne dotyczące konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi (klubami sportowymi i innymi organizacjami). Zachęcamy do prześledzenia procesu konsultacyjnego, wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie do 30 listopada br. do MOWIS-u.

W imieniu Gminy Miejskiej Kraków większość konsultacji społecznych prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS). Proces konsultacji jest opisany w uchwale nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultwoania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działlności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

MOWIS zwrócił się do rozpowszechnienia informacji o prowadzonych badaniach dotyczących zrealizowanych konsukltacji wśród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności współpracujących z wydziałami Urzędu Miasta Krakowa i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.

Ewalucja rozpoczyna się od wypełnienie ankiety badającej efektywność procesu konsultacji i przesłanie jej na adres mowis@um.krakow.pl w terminie do 30 listopada br.

Każda organizacja może przekazać własne spostrzeżenie dotyczące procesu konsultowania z nimi różnych aktów prawnych szczebla lokalnego m.in. Rocznych i Wieloletnich Programów współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi czy Wieloletnich programów rozwoju sportu w Krakowie.

Poniżej do pobrania list przewodni oraz kwestionariusz ankiety.

W przypadku pytań dotyczących współpracy ZIS z organizacjami pozarządowymi wszelkich odpowiedzi udzieli
st. insp. Grawit Nosiadek - koordynator ds. współpracy NGO +48 12 616 6322, gnosiadek@zis.krakow.pl.