Dostawa serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Dostawa serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Kraków: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 372967 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie , ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 254 14 76, faks 0-12 254 14 72.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 2) Miejsce dostawy: Etap I: loco ul. Świętego Krzyża 1 w Krakowie. Etap I obejmuje dostawę 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz dostawę 10 drukarek. Etap II: loco ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie. Etap II obejmuje dostawę serwera. Etap III: loco ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie. Etap III obejmuję dostawę pozostałego sprzętu komputerowego wymienionego w załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ. 3) Parametry techniczne dostawy określone zostały w załącznikach nr 5, 6 do SIWZ. 4) Na przedmiotowe dostawy Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: 36 miesięcy gwarancji na serwer i sprzęt komputerowy 12 miesięcy gwarancji na drukarki. 5) W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 48.82.10.00-9, 30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 30.23.12.00-0, 48.00.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 upzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 upzp, a w szczególności wykażą, że: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. od 2005 roku wykonali co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ oraz w punkcie poniżej..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 w związku z art. 44 upzp - wg zał. nr 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie - wg załącznika nr 4; d) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1; 2) zestawienie cen - wg zał. nr 6 oraz zestawienie cen, uwzględniające etapy zamówienia. 3) charakterystykę oferowanego asortymentu - wg zał. nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzk.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków-Punkt Obsługi Klienta (pon.-pt. w godz. 11:30 - 14:30) lub pobrać ze strony internetowej www.kzk.com.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, sekretariat (pokój nr 221).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz - Pierko - Dział Umów i Zamówień Publicznych - tel. (012) 616-71-14.
Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 18.12.2008 r.