Dawna strzelnica garnizonowa na Woli Justowskiej: komunikat przewodniczącego komisji przetargowej

Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1877/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.07.2017 roku, w ramach części niejawnej pisemnego przetargu nieograniczonego dotyczącego oddania w użytkowanie na lat 40 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, objętej księgą wieczystą KR1P/00322761/0, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Rady Dzielnicy VII oraz po szczegółowym przeanalizowaniu złożonych w przetargu ofert, jednogłośnie postanowiła zamknąć postępowanie przetargowe bez wyboru którejkolwiek z ofert w myśl zapisu pkt IX ogłoszenia o przetargu o treści: „zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert”.

W najbliższej przyszłości Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, działając w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Krakowa oraz wszystkie głosy z różnych środowisk, które w ostatnim czasie wpłynęły, a także opinie przedstawicieli Rady Dzielnicy VII przedstawi Panu Prezydentowi nową koncepcję wyłonienia operatora obiektu.

W dniu dzisiejszym wszyscy oferenci mogą uzyskać wgląd do ofert w siedzibie ZIS w pokoju nr 27 w kolejności, w jakiej składane były oferty. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie przygotowanych w tym celu druków.

Pozostałych z Państwa, zainteresowanych zapoznaniem się ze złożonymi ofertami prosimy o składanie wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kraków, dnia 6 września 2017 roku