Centrum przy Eisenberga: zaproszenie do złożenia oferty

W dniu 18 czerwca 2014 roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Podmiot Publiczny), prowadzący podstępowanie „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie”, wystosował zaproszenie do Kandydata, z którym prowadzone były blisko półroczne negocjacje.

Do zaproszenia został dołączony Opis warunków koncesji/partnerstwa publiczno-prywatnego, będący wypadkową oczekiwań Podmiotu Publicznego oraz ustaleń poczynionych w toku negocjacji. Przypomnijmy, że zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu, który ma powstać w planowanym partnerstwie (tzw. PPP w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi). Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć strona publiczna (Gmina Miejska Kraków) poprzez realizację tego przedsięwzięcia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji (baseny „Polfy”, później OSiR „Krakowianka”).

 

Kandydat ma 30 dni na złożenie oferty.

 

Aktualizacja:

 

Komisja Negocjacyjna Podmiotu Publicznego (ZIS) prowadzącego postępowanie: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie” zaopiniowała pozytywnie wniosek Kandydata o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 15 września 2014 roku.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, koncesjodawca wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Określony w Opisie Warunków Koncesji/Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pierwotny termin złożenia oferty, tj. 18 lipca 2014 roku, wynikał z ustaleń poczynionych z Kandydatem w toku negocjacji i uwzględniał jednomiesięczny okres od wystosowania zaproszenia do złożenia oferty − stosownie do ówczesnych uzgodnień.

 

Biorąc pod uwagę obecne stanowisko Kandydata i przyjmując jego uzasadnienie oraz mając na względzie dobro toczącego się postępowania i osiągnięcie założonych przez Podmiot Publiczny celów, Komisja Negocjacyjna Podmiotu Publicznego zaopiniowała pozytywnie wniosek Kandydata o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 15 września 2014 roku, co zostało potwierdzone decyzją Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.