Centrum przy Eisenberga – zakończenie negocjacji

12 grudnia br. zakończono negocjacje w prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga. Głównym celem, jaki zamierzają osiągnąć władze miasta poprzez realizację tego zamierzenia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji, zwanego potocznie basenem „Polfy”.

W odpowiedzi na opublikowane z początkiem lutego br. ogłoszenie o koncesji, w dniu 4 kwietnia 2016 roku wpłynęły dwa wnioski, złożone przez: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – Białe Błota” S.A oraz „Go Fit Kraków” Sp. z o.o. Od początku czerwca do końca pierwszej dekady grudnia przeprowadzono trzy rundy negocjacyjne, podczas których kandydaci przedstawili własne koncepcje zagospodarowania terenu i modele organizacyjno-prawne, które następnie były poddane dyskusji. Podczas negocjacji omawiano także aspekty techniczne, prawne i finansowe.

Obecnie Podmiot Publiczny wspierany przez zespół doradczy prowadzi prace nad przygotowaniem Opisu Warunków Koncesji i innych dokumentów, które zostaną przekazane Kandydatom na początku 2017 roku wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

Kandydaci będą mieli 30 dni na przygotowanie i złożenie swych ostatecznych propozycji. Następnie Komisja Negocjacyjna, w oparciu o określone kryteria dokona oceny złożonych ofert, także pod kątem spełniania warunków określonych w postępowaniu. Z podmiotem, którego oferta spełni warunki, a także uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie zawarta umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP).

Przypomnijmy, że obecnie rozważana koncepcja to stworzenie kompleksu łączącego funkcje rekreacyjne nawiązujące do tradycji miejsca − zewnętrzny basen rekreacyjny z mokrym placem zabaw – z uzupełniającą sferą usług komercyjnych, takich jak: fitness, SPA czy rehabilitacja. Podczas negocjacji Kandydaci  oszacowali przybliżony koszt inwestycji  na ok. 60 mln zł.