Centrum przy Eisenberga. Postępowanie rozpoczęte.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie rozpoczął postępowanie mające na celu wyłonienie partnera prywatnego do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie". Zamierzenie obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie obiektu, który ma powstać w planowanym partnerstwie.

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzone będzie na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.) oraz ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.).

 

Zgodnie z zapisami ustawy koncesyjnej oraz ze względu na wartość planowanej inwestycji podmioty zainteresowane partnerstwem mają aż 45 dni − od momentu ukazania się ogłoszenia − na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Następnie procedura przewiduje wielowariantowe negocjacje obejmujące wszystkie aspekty przedsięwzięcia. Do negocjacji zostaną dopuszczeni wszyscy kandydaci, którzy złożą prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganą w postępowaniu dokumentacją. Po negocjacjach, które potrwać mogą nawet kilka miesięcy kandydaci zostaną poproszeni o złożenie ofert. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z przewidywaniami, wybór partnera prywatnego zostanie dokonany jeszcze w tym roku, natomiast na przyszły rok zaplanowano sformalizowanie umowy, pozyskanie stosownych pozwoleń i finansowania projektu. Założono, że prace budowlane trwać będą ok. 24-27 miesięcy od podpisania umowy, natomiast okres eksploatacji przedmiotu koncesji – nie dłuższy niż 30 lat.

 

Głównym celem, jaki zamierza osiągnąć strona publiczna (Gmina Miejska Kraków) poprzez realizację tego przedsięwzięcia jest przywrócenie mieszkańcom Krakowa popularnego niegdyś miejsca rekreacji (baseny „Polfy”, później OSiR „Krakowianka’). Obecnie rozważana koncepcja to stworzenie kompleksu łączącego funkcje rekreacyjne nawiązujące do tradycji miejsca (zewnętrzny basen rekreacyjny z mokrym placem zabaw, sala ćwiczeń sportowych i rozrywki dla dzieci) z uzupełniającą sferą usług komercyjnych z zakresu SPA i rehabilitacji wraz z ewentualnym zapleczem hotelowym. Zakres przedsięwzięcia będzie jednak przedmiotem negocjacji z kandydatami i od wyników tych negocjacji zależeć będą także ostateczne koszty inwestycji.

 

Szczegółowe informacje o zamówieniu dostępne na stronie internetowej ZIS