Centrum przy Eisenberga – odwołanie postępowania

W prowadzonym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie postępowaniu „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie” – pomimo przedłużenia terminu – nie została złożona oferta. W związku z tym faktem postępowanie zostaje odwołane.

Uzgodniony podczas negocjacji pierwotny termin złożenia oferty, przypadający na 18 lipca 2014 roku, został zmieniony na wniosek Kandydata. Komisja Negocjacyjna Podmiotu Publicznego ze względu na dobro toczącego się postępowania i osiągnięcie założonych przez Podmiot Publiczny celów, przedłużyła termin złożenia oferty do dnia 15 września 2014 roku. Oferta jednak nie została złożona.

 

W myśl Art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi), Koncesjodawca odwołuje postępowanie, o ile zaistnieją okoliczności przewidziane w ogłoszeniu o koncesji. Zgodnie z treścią ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 168-291043 [pkt. VI.2), ppkt.13, tiret 3], Podmiot Publiczny odwołuje postępowanie w przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty albo żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania.

 

Kandydat nie podał przyczyny niezłożenia oferty.