Bieg w Krawacie

Regulamin | Zapisy | Lista Startowa

Regulamin

 1. Termin i miejsce

a. 15.05.2016 r. Rynek Główny w Krakowie

b. Start godz. 9:20

c. Biuro Zawodów na Rynku Głównym w Krakowie, czynne w dniu biegu w godz.: 6:30-8:45

 2. Organizator

Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 3. Dystans

a. Długość trasy: ok. 1000 m

b. Trasa: Rynek Główny w Krakowie (na wysokości ul. Siennej), ul. Grodzka, ul. Poselska, Planty, ul. Wiślna, Rynek Główny w Krakowie

c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu, tj. do godz. 9:40

 4. Warunki uczestnictwa

a. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.

b. W biegu mogą startować kobiety i mężczyźni, którzy do 15.05.2016 r. ukończą 18. rok życia.

c. W Biurze Zawodów zawodnik musi złożyć aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

d. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 200 zawodników.

e. Start w biegu jest bezpłatny.

f. Zawodnicy biegną w krawatach LAVARD przekazanych przez Sponsora.

 5. Zgłoszenia uczestnictwa

a. na stronie internetowej PZU Cracovia Maraton do dnia 11.05.2016 r. (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.pzucracoviamaraton.pl),

b. w przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń, zgłoszenia można dokonać w Biurze Zawodów do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń,

c. zgłoszenie osoby dokonane poprzez formularz na stronie internetowej niepotwierdzone odebraniem pakietu startowego w Biurze Zawodów do godziny 8:15 skutkuje utratą numeru startowego oraz koniecznością ponownej rejestracji w Biurze Zawodów – do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń.

6. Nagrody

a.  Nagrody  ufundowane przez firmę LAVARD w postaci:

1 miejsce – bon o wartości 1 500 zł na zakupy w dowolnym salonie marki LAVARD na terenie Krakowa.

2 miejsce – bon o wartości 1 000 zł na  zakupy w dowolnym salonie marki LAVARD na terenie Krakowa.

3 miejsce – bon o wartości  500 zł na zakupy w dowolnym salonie marki  LAVARD na terenie Krakowa.

 7. Świadczenia Organizatora

a. Wszyscy zawodnicy otrzymują w Biurze Zawodów numer startowy, krawat oraz zaproszenia na zakupy w salonach LAVARD na terenie całej Polski – 30%.

Zawodnik jest zobowiązany do startu w otrzymanym krawacie.

b. Trasa biegu będzie oznakowana.

c. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.

d. Podczas biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.

 8. Uwagi końcowe

a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa
i stosowania się do poleceń Organizatorów i Służb Porządkowych.

b. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.

c. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

d. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

e. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych
i reklamowych imprezy.

f. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.

 U W A G A !

Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.