Bieg Par Radia RMF FM

Regulamin

Biegu Par Radia RMF FM

 
1. Cel imprezy
Celem imprezy jest popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego stylu życia.
2. Termin i miejsce
a. 14.05.2016 r. Błonia Krakowskie.
b. start godz. 12:00.
c. Biuro Zawodów mieścić się będzie w namiocie w okolicy startu, czynne w dniu imprezy w godz.: 8:00-11:30.
3. Organizator
Gmina Miejska Kraków
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
4. Dystans  
a. Długość trasy: ok. 1.500 m.
b. Trasa: wyznaczona na terenie trawiastym Błoń Krakowskich.
c. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu, tj. do godz. 12:30.
5. Warunki uczestnictwa

a. Zespół tworzą dwie osoby – mężczyzna i kobieta.
b. Zawodnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
c. W biegu mogą startować osoby, które do dnia 14.05.2016 ukończą 10. rok życia.
d. Zawodnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie lub złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
e. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
f. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 2.000 zawodników.
g. Zawodnicy startują związani ze sobą za pomocą smyczy.
h. Udział w biegu jest bezpłatny dla wszystkich zawodników.

6. Zgłoszenia uczestnictwa
a. w Biurze Zawodów w dniu 14.05.2016 roku do godz. 11:30.
7. Nagrody
a. Dla najlepszych trzech par: nagrody rzeczowe w postaci paczek gadżetów Radia RMF FM.
b. Każdy uczestnik otrzyma upominek od Radia RMF FM.
c. Głównym Sponsorem nagród jest Radio RMF FM.

8. Świadczenia organizatora
a. Trasa biegu będzie oznakowana.
b. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
c. Smycze zapewnia Radio RMF FM.

9. Uwagi końcowe
a. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa
i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych.
b. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
c. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
d. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
e. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie o których ma obowiązek powiadomić uczestników Biegu, najpóźniej przed startem.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
g. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

U W A G A !
Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.