Baseny przy Eisenberga: inwestorzy proszeni o opinię

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przygotowuje się do ponownego ogłoszenia procedury wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Sportu i Rekreacji w Krakowie. Planowane Centrum ma powstać w miejscu nieczynnego od 2009 roku basenu OSiR „Krakowianka”, znanego także szerzej jako basen „Polfy”. Zlokalizowany na Osiedlu Oficerskim w dzielnicy Grzegórzki, obiekt był niegdyś ulubionym – kultowym wręcz − miejscem letniej rekreacji mieszkańców Krakowa.

Posesja przy Eisenberga posiada znaczny potencjał. Poza łatwą identyfikacją przez mieszkańców Krakowa, ma także liczne inne zalety. Są nimi przede wszystkim atrakcyjna lokalizacja w centrum Krakowa i dogodna komunikacja. Ponadto w bliskim jej sąsiedztwie powstają lub niebawem powstaną inwestycje, które w znacznym stopniu zmienią dotychczasowy wizerunek Grzegórzek. Dodatkowo Rada Miasta zdecydowała się poprzeć zgłoszoną przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Krakowa koncepcję realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez podjęcie uchwały intencyjnej.

Zamysł rewitalizacji obszaru zakłada powstanie kompleksu, który będzie nawiązywał do tradycji miejsca. Powstanie zewnętrzny basen sezonowy z mokrym placem zabaw dla dzieci oraz innymi udogodnieniami dla uprawiania sportu i rekreacji. Natomiast w miejscu istniejącego budynku, po jego wyburzeniu, planuje się wybudowanie nowoczesnego obiektu, którego funkcje rekreacyjno-sportowe zostaną zaprogramowane w całości przez partnera prywatnego z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych. Istniejący na tym obszarze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza wyłącznie realizację tego typu infrastruktury. Precyzuje także konieczność stworzenia i sposób wyliczenia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, które powinny w pełni zapewnić obsługę przyszłych użytkowników Centrum w obrębie działki przeznaczonej pod inwestycję. Plan wskazuje ponadto na dostosowanie wysokości nowego budynku do istniejącej zabudowy. Wprowadza również ograniczenia co do powierzchni zabudowy oraz konieczność utrzymania w części północnej działki zieleni wysokiej.

Przygotowywane obecnie postępowanie na wybór partnera prywatnego, jest następstwem nieodpłatnego wsparcia doradczego udzielonego przedsięwzięciu jako nagroda główna w 3 edycji konkursu 3P organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Poza analizami przedrealizacyjnymi, działający na zlecenie PARP, doradcy przygotowali memorandum informacyjne oraz ankietę dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia.. Za pośrednictwem ankiety podmiot publiczny chciałby poznać opinię strony prywatnej co do założeń projektu, proponowanego modelu PPP i zakresu inwestycji, oczekiwanego wkładu własnego, wynagrodzenia partnera prywatnego, a także zakresu obowiązków stron umowy o PPP. Postępowanie i właściwy wybór partnera prywatnego nastąpią w kolejnym etapie wdrażania Przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz Ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zainteresowane podmioty są proszone o zapoznanie się z memorandum informacyjnym, a także o wypełnienie i zwrotne odesłanie ankiety w terminie do 20 stycznia 2016 roku.

Więcej informacji oraz ankieta na stronie: www.ppp4krakow.pl.