11. Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego o Puchar Radia RMF FM

Regulamin | Zapisy | Lista startowa

Regulamin

11. Mini Cracovia Maraton

im. Piotra Gładkiego

o Puchar Radia RMF FM

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Biegu jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 14 maja 2016 roku (sobota).

2. Start biegu nastąpi z Błoń Krakowskich (na wysokości Kamienia Papieskiego) o godz. 13.30

3. Meta biegu znajdować się będzie na Błoniach Krakowskich (na wysokości Kamienia Papieskiego).

4. Biuro zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Biuro zawodów czynne w dniach:

12.05.2016 r. w godzinach 12:00-20:00;
13.05.2016 r. w godzinach 12:00-20:00;
14.05.2016 r. w godzinach 10:00-12:00.

III. TRASA

1. Długość trasy – 4200 m.

2. Trasa: Błonia Krakowskie – Kopiec Kościuszki – Błonia Krakowskie.

3. Trasę należy pokonać w czasie do 45 minut, tj. do godziny 14:15.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do momentu niewyczerpania limitu.

2. W biegu startować mogą zawodnicy, którzy do dnia 14.05.2016 r. ukończą 12. rok życia. W żadnym przypadku nie ma możliwości dopuszczenia do startu zawodników, którzy nie ukończyli 12. roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
W przypadku osób niepełnoletnich podczas weryfikacji wymagana jest obecność opiekuna prawnego, który podpisuje oświadczenie.

4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 45 minut.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 14:15 są zobowiązani do przerwania biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9. Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na charakter trasy w biegu nie mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni na wózkach.

10. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów. Organizator nie dopuszcza startu z wózkami dziecięcymi.

11. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA

1. Ustala się limit startujących: 3000 zawodników – decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym:
- limit zapisów przez Internet wynosi 2 800 osób
- natomiast limit zapisów w Biurze Zawodów to 200 osób plus ewentualna ilość numerów startowych niewykorzystana w zapisach internetowych.

2. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu przyjmowane są:

a. na stronie internetowej do 11 maja 2016 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie – www.pzucracoviamaraton.pl) lub do wyczerpania limitu;

b. w przypadku niewyczerpania limitu – w Biurze Zawodów 12, 13, 14 maja (do momentu ewentualnego wyczerpania limitu).

3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów oraz podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów.

4. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy (w przypadku niewyczerpania limitu) będą odbywały się w Biurze Zawodów.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

6. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu.

7. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia. Odpowiedzialność za odbiór pakietu w imieniu innej osoby ponosi osoba upoważniająca.

8. Udział w biegu jest bezpłatny dla każdego zawodnika.

VI. KLASYFIKACJA

1. Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
a. generalna kobiet i mężczyzn
b. kategoriach wiekowych:
K 12-15 M 12-15 
K 16-17 M 16-17 
K 18-19 M 18-19 
K 20-29 M 20-29 
K 30-39 M 30-39 
K 40-49 M 40-49 
K 50-59 M 50-59 
K 60 +   M 60 + 
 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

2. Puchary ufundowane przez Partnera – Radio RMF FM otrzymają zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

3. Pozostałe nagrody

    (WKRÓTCE).

4. Zdobywcom nagród finansowych oraz rzeczowych o wartości powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (trybuna zachodnia).

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 14.05.2016 r. od godz.11:00 do godz. 15:00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu poza depozytem

5. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie biegu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Zawodnicy są zobowiązani do startu w koszulce otrzymanej podczas weryfikacji. Osoby nie stosujące się do tego zapisu nie zostaną sklasyfikowane i nie będzie im przysługiwało prawo do nagrody.

3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

4. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 15:00 w dniu odbywania się biegu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Zgłoszenie poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 3.03.2016 r.

 

Trasa