Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.62.2017.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce, w Krakowie

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.12-5, 43.32.41.00-1

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.01.2020 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 2  z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt.;
  2. Okres gwarancji 10 pkt.;
  3. Aspekty społeczne 20 pkt.
  4. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10 pkt.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.