Informacja o unieważnieniu postępowania NZ.273.32.2019.AMA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona - modernizacja hali basenowej w zakresie instalacji osuszającej.

Informacja o wyborze oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg 45.33.12.00-8, 45.21.22.12-5.

 

Termin wykonania zamówienia: zamówienia do dnia: 01.07.2019 r.

 

Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena ofertowa brutto 60 pkt
  2. Okres gwarancji 20 pkt;
  3. Doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 20 pkt ;

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.