Wybór oferty najkorzystniejszej. Sprawa numer: NZ.273.86.2013.RZA

Organizacja turnieju siatkówki plażowej ORLEN BEACH VOLLEY Tour 2013 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Znak sprawy: NZ.273.86.2013.RZA

NZ.273.86.2013.RZA                                                                    Kraków, dnia 07.06.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Organizacja turnieju siatkówki plażowej ORLEN BEACH VOLLEY Tour 2013 o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa. Znak sprawy: NZ.273.86.2013.RZA

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.62.20.00-7

Termin realizacji: od podpisania umowy do dnia 23.06.2013 roku (impreza odbędzie się w dniach 21-23.06.2013 roku).

Liczba otrzymanych ofert: 1, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę nr 1: KS WANDA, ul. Odmogile 1B, 31-751 Kraków

                       Cena: 61.260,00 złotych brutto

  

Uzasadnienie wyboru: złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta nr 1: KS WANDA, ul. Odmogile 1B, 31-751 Kraków

Otrzymana punktacja: 100 pkt

 

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.