Wybór oferty najkorzystniejszej NZ.273.65.2019.RZA

Dotyczy: Budowa kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 12, ul. Telimeny 9 w Krakowie w ramach programu rewitalizacji boisk przyszkolnych - etap II.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.21-1; 45.21.22.20-8; 45.21.22.20-4

Termin realizacji: do dnia 30.08.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. okres gwarancji 20%;
  3. doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20%.

 

Wybrano ofertę nr 1:  J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina ul.  Krakowska 50

cena: 1.144.884,00 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło,  32-050 Skawina ul.  Krakowska 50

                      Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym: Kryterium 1: 60,00 pkt,

                                                                                                    Kryterium 2: 20,00 pkt,

                                                                                                                              Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

 Oferta 2: KERRE Mirosław Chmiel, 32-420 Gdów, Liplas 35

                       Otrzymana punktacja – łącznie 87,80 w tym: Kryterium 1: 47,80 pkt,

                                                                                                  Kryterium 2: 20,00 pkt,

                                                                                                  Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

 Oferta 3: Firma FRANCUZ Bogdan Francuz, 32-100 Proszowice, Żębocin 24B

                       Otrzymana punktacja – łącznie 86,51 w tym: Kryterium 1: 46,51 pkt,

                                                                                                  Kryterium 2: 20,00 pkt,

                                                                                                  Kryterium 3: 20,00 pkt,

           

 Oferta 4: PHU GRUMIX, 42-512 Preczów, ul. Szkolna 8A

                       Otrzymana punktacja – łącznie 85,90 w tym: Kryterium 1: 55,90 pkt,

                                                                                                  Kryterium 2: 20,00 pkt,

                                                                                                  Kryterium 3: 10,00 pkt,

                              

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.