Uniewaznienie postępowania. Sprawa numer: NZ.273.68.2013.RZA

Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb, siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 53 - ul. Skośna 8 w Krakowie. Etap II - dokończenie budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, oświetleniem i budynkiem gospodarczym. Sprawa numer: NZ.273.68.2013.RZA

 

NZ.273.68.2013.RZA                                                                              Kraków, dnia 06.06.2013 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: Budowa dwóch boisk sportowych, bieżni 60 mb, siłowni i urządzeń rekreacyjnych oraz toru do jazdy na rolkach wraz z odprowadzeniem wód opadowych i oświetleniem przy Szkole Podstawowej Nr 53 - ul. Skośna 8 w Krakowie. Etap II - dokończenie budowy boisk wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą, oświetleniem i budynkiem gospodarczym.

 

Wg rozdzielnika

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2013 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 1.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%,

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 upzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.