REWITALIZACJA BOISKA SPORTOWEGO KS KOLEJARZ PROKOCIM

Budowa boiska sportowego z piłkochwytami i masztami oświetleniowymi, budowa hali pneumatycznej z urządzeniami technicznymi, budowa budynku magazynowego na balon ,budowa i przebudowa placu wejściowego z miejscami postojowymi oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, budowa wewnętrznej instalacji gazowej i zasilania maszynowni hali pneumatycznej.

Zamierzona inwestycja wymaga wykonania:

1) demontaż istniejącej nawierzchni placu manewrowego z podbudową  z makroniwelacją.

2) wykonanie fundamentów masztów oświetleniowych, piłkochwytów, płyt  betonowych zbrojonych pod wyjścia z hali pneumatycznej.

3) wykonanie fundamentów pod  budynek  magazynowy. 

4) wykonanie drenażu boiska– ujęcie w system kanalizacyjny z zastosowaniem retencji i regulatora przepływu z  przebudową odcinka istniejącej kanalizacji.

5) wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilającej maszty , budynek magazynowy i urządzenia nadmuchowo—grzewcze  hali pneumatycznej -  z montażem  masztów  oświetleniowych.

6) montaż stałych elementów wyposażenia boisk.

7) montaż  piłkochwytów  po stronie wschodniej i zachodniej boiska do piłki nożnej.

8) realizacja  nawierzchni  placów, chodników, obejść– kostką brukową.

9) montaż urządzeń nadmuchowo-grzewczych  i rozłożenie hali pneumatycznej. 

 

POW. ZABUDOWY: 1080m2    

KUBATURA: około 6 500m3  

 

Projekt - P R A C O W N I A  A R C H I T E K T U R Y -  m g r  i n ż.  a r c h.    I R E N E U S Z    P I O T R O W S K I.

Przewidywany koszt inwestycji ok. -   1 344 993 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -              12.07.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia (Etap I) -   31.01.2019 r.

Generalny Wykonawca -   INTERHALL Sp. z o.o.

Kierownik Budowy -  Tomasz Zaborny

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - mgr inż. Magdalena Pomarańska

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz