Regulamin przyznawania tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich

§ 1

Organizator

1. Tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich przyznaje Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Organizator Cracovia Maraton, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania odznaczenia Korona Maratonów Polskich.

§ 2

Warunki uzyskania tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich

1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich, należy ukończyć pięć biegów na dystansie maratońskim o długości 42,195 km:

1) Maraton Dębno,

2) Cracovia Maraton,

3) Wrocław Maraton,

4) Maraton Warszawski,

5) Poznań Maraton

w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego ukończonego maratonu zgłaszanego we wniosku. Kolejność maratonów jest dowolna.

2. Wniosek o przyznanie tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich uczestnik winien złożyć elektronicznie.

3. Do złożenia wniosku elektronicznego w sprawie przyznania tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich niezbędne jest posiadanie konta w systemie zapisów on-line dostępnym poprzez stronę internetową www.korona.zis.krakow.pl. Proces wypełniania wniosku można rozpocząć po pozytywnym przejściu etapu rejestracji konta, zalogowaniu się i kliknięciu odnośnika „Złóż wniosek”.

5. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zawodnik ukończył piąty maraton; decyduje data rejestracji zgłoszenia w systemie.

§ 3

 Weryfikacja

1. Organizator przeprowadzi weryfikację przesłanych wniosków o przyznanie tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich. Czas weryfikacji wniosku wynosi do 12 tygodni od daty  rejestracji w systemie.

2. O pozytywnej weryfikacji wnioskodawca zostanie poinformowany drogą mailową.

3. Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych dostępna będzie na stronie internetowej www.korona.zis.krakow.pl.

§ 4

Odznaczenia

1. Biegacze, którzy spełnią warunki wskazane w § 2 otrzymają medal Korony Maratonów Polskich oraz pamiątkowy dyplom.

2. Medal Korony Maratonów Polskich będzie wysyłany do uczestnika na adres korespondencyjny podany w złożonym wniosku.

3. Dyplom będzie generowany automatycznie na koncie w systemie zapisów online oraz wysyłany jako załącznik do wiadomosći email z potwierdzeniem wysyłki medalu.

4. Wysyłka medali, a także generacja dyplomów w systemie elektronicznym możliwa będzie wyłącznie po dokonaniu opłaty, o której mowa w § 5.

5. Wysyłka medali odbywa się w czterech etapach w ciągu roku – raz na kwartał. Dokładny jej termin jest uzależniony od ilości zarejestrowanych i pozytywnie zweryfikowanych wniosków.

§ 5

Opłaty

1. Opłata za weryfikację, wydanie dyplomu i medalu wynosi 25 złotych. Opłaty należy dokonać z wykorzystaniem systemu płatności online PayU dostępnego podczas składania wniosku w formie elektronicznej. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez ubiegających się o przyznanie odznaki Korony Maratonów Polskich będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

przyznania odznaki Korony Maratonów Polskich, to jest :

a) weryfikacji wyników wnioskodawcy osiągniętych w ww. Maratonach podanych we wniosku,

b) prezentacji list pozytywnie zweryfikowanych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość)

c) na stronie internetowej Organizatora,

d) przyznania i przesłania medalu na podany we wniosku adres korespondencyjny,

e) informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,

f) statystycznym Organizatora.

2. Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

3. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków.

4. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne do ubiegania się o przyznanie tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

§ 7

Informacje dodatkowe

1. Uzyskanie tytułu zdobywcy Korony Maratonów Polskich uprawnia jego posiadacza do 50% zniżki od opłaty startowej za udział w każdej następnej edycji Cracovia Maraton. Zniżka przysługuje od momentu pozytywnej weryfikacji i umieszczenia nazwiska wnioskodawcy na liście zdobywców Korony Maratonów Polskich na stronie internetowej.

2. Zapytania odnośnie Korony Maratonów Polskich należy kierować na adres e-mail: korona@zis.krakow.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora.