Regulamin - Cracovia Maraton na Rolkach

 

Cracovia Maraton na Rolkach

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Cracovia Maraton na Rolkach jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.


II. TERMIN I MIEJSCE
1. Cracovia Maraton na Rolkach odbędzie się 14 maja 2016 roku (sobota) w Krakowie.
2. Start zawodników nastąpi z deptaku przy Alei 3 Maja na Błoniach Krakowskich o godz. 16:00.
3. Meta Cracovia Maraton na Rolkach znajdować się będzie na deptaku przy Alei 3 Maja na Błoniach Krakowskich.
4. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20.

Czynne w dniach:

12.05.2016 r. w godzinach 12:00-20:00;
13.05.2016 r. w godzinach 12:00-20:00;
14.05.2016 r. w godzinach 10:00-14:00.

III. TRASA

1. Trasa prowadzi wokół Błoń Krakowskich i liczy 12 okrążeń. 

2. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 19:00.

3. Punkt odżywiania i odświeżania  będzie znajdował się na każdym okrążeniu i umiejscowiony będzie za bramą startu/mety.
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

4. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu i będzie obsługiwany przez ratowników medycznych.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizator wprowadza limit startujących – 500 osób


2. Warunkiem startu w Cracovia Maraton na Rolkach jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia 14 maja 2016 r. do godz. 14:00.

3. Na łyżworolkach startować mogą osoby, które do dnia 14.05.2016 r. ukończą 16 lat.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do startu w kasku ochronnym. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.

5. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

6. W Cracovia Maraton na Rolkach pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip, który powinien zostać zamontowany do rolek, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Chip należy zwrócić na mecie po zakończeniu biegu.
7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 3 godzin.

8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

9. Zawodnicy, którzy nie ukończą Cracovia Maraton na Rolkach do godziny 19:00 są zobowiązani do zejścia z trasy. 

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, nie zostanie sklasyfikowany.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

10. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

11. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek innych urządzeń i pojazdów poza używanymi przez zawodników łyżworolkami. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Cracovia Maraton na Rolkach przyjmowane są:
a. na stronie internetowej Cracovia Maraton do 29 kwietnia 2016 r. (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie biegu – www.pzucracoviamaraton.pl);

b. w Biurze Zawodów 12, 13 i 14 maja.

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów. 

4. Podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Cracovia Maraton na Rolkach, oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Akceptowane będą wyłącznie upoważnienia na wzorze udostępnionym przez Organizatora.
Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:
30 zł do dnia 29.04.2016 r.;
80 zł w Biurze Zawodów w dniach 12-14.05.2016 r.
50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości.
8. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby zaproszone przez Organizatora,

- zawodnicy powyżej 60. roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

9. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 29.04.2016 r.;
b. w Biurze Zawodów w dniach 12-14.05.2016 r.

10.  Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: zapisy@zis.krakow.pl.

11.  Konto bankowe:
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Cracovia Maraton na Rolkach za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 

W przypadku korzystania ze zniżek tytuł przelewu:

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej "Opłata startowa Cracovia Maraton na Rolkach 50% KKR za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

12. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa;

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem;

c. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.

d. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika, po uprzednim kontakcie z organizatorem, najpóźniej do dnia 15.04.2016 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku.
e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę;

f. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora;
g. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 29.04.2016 r. nie będą uznawane. Opłatę należy udokumentować w kasie w Biurze Zawodów;

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA


1. W Cracovia Maraton na Rolkach prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a.  Generalna Kobiet i Mężczyzn;

VII. NAGRODY


1. Każdy z zawodników, który ukończy Cracovia Maraton na Rolkach w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Troje najlepszych zawodników i trzy najlepsze zawodniczki w klasyfikacji generalnej otrzymują puchary.

3. Lista nagród rzeczowych lub bonów dla trzech pierwszych zawodniczek  i zawodników w klasyfikacji generalnej (WKRÓTCE).

4. Zdobywcom nagród o wartości powyżej 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana (trybuna zachodnia).

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji), oklejone w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 14.05.2016 r. od godz. 14.00 do 20.00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w strefie startu poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- bezpłatny udział w Pasta Party,

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy. Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie maratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku i kondycji uczestnika.

8. W dniu 14 maja w godzinach 14:00-20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego odbędzie się „Pasta Party”. Bezpłatny udział dla każdego zweryfikowanego uczestnika maratonu.

 

IX. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji Cracovia Maraton na Rolkach pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z tyłu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

2. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

3. Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników (kasków, ochraniaczy) oraz serwisu technicznego dla zawodników.
4. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny do godziny 19:10 w dniu odbywania się zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
5. Uczestników w Cracovia Maraton na Rolkach obowiązuje niniejszy regulamin.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 01.02.2016 r.