Regulamin 15. PZU CM

REGULAMIN 15. PZU CRACOVIA MARATON

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 15. PZU Cracovia Maraton jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 15. PZU Cracovia Maraton odbędzie się 15 maja 2016 roku w Krakowie

2. Start zawodników nastąpi z Rynku Głównego w Krakowie o godz. 9:00.

3. Brama startu zostanie zamknięta o godz. 9:30. Rozpoczęcie biegu po tej godzinie
nie będzie możliwe.

4. Meta maratonu będzie się znajdować na Rynku Głównym w Krakowie.

5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w holu pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego
im. Henryka Reymana (Wisły) przy ul. Reymonta 20 – wejście od ul. Reymana.

Czynne w dniach:

12.05.2016 r. w godzinach 12:00-20:00
13.05.2016 r. w godzinach 12:00-20:00
14.05.2016 r. w godzinach 10:00-20:00
W dniu startu 15.05.2016 r. Biuro Zawodów – nieczynne.

III. TRASA

1. Długość trasy maratonu 42,195 km. Trasa posiada atesty PZLA, AIMS oraz IAAF.

2. Trasę należy pokonać w czasie do 6 godzin, tj. do godziny 15:00.

3. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry od 1 do 42.

4. Zawodnicy ustawiają się w strefach startowych (według czasu zadeklarowanego w trakcie rejestracji) w następującej kolejności od linii startu:

<3:00:00

3:00:01-3:30:00

3:30:01-3:45:00

3:45:01-4:00:00

4:00:01-4:15:00

4:15:01-4:30:00

4:30:01-5:00:00

5:00:01-5:30:00

5:30:01-6:00:00

5. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na stołach będą ułożone kolejno: kubki z wodą mineralną niegazowaną, kubki z napojem izotonicznym, owoce, cukier
w kostkach, czekolada, kubki z wodą mineralną niegazowaną.

Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

6. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km a na stołach ustawione będą kubki z wodą mineralną niegazowaną.

7. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem startu w 15. PZU Cracovia Maraton jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki
i uiszczenie opłaty startowej do dnia 14 maja 2016 r. do godz. 20:00.

2. W 15. PZU Cracovia Maraton mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 15 maja
2016 r. ukończą 18 lat.

3. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.

4. W 15. PZU Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania
w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin.

6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:00 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Maratonu”.

Limit czasu na półmetku (21,1km) – 3 godziny – do godziny 12.00.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. 

8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

9.W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.

 

10. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdów organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami. 

11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

12. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

13. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

14. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu
w Cracovia Maraton, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

15. Podczas 15. PZU Cracovia Maraton odbędzie się 3. Maraton Leśników – regulamin jest dostępny na stronie: www.kbl.org.pl.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 15. PZU Cracovia Maraton przyjmowane są:

a. na stronie internetowej Cracovia Maraton do 29 kwietnia 2016 roku (zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej biegu
www.pzucracoviamaraton.pl).

b. w Biurze Zawodów 12, 13 i 14 maja

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny lub otrzymany
w Biurze Zawodów, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

3. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i nowe zapisy będą odbywały się w Biurze Zawodów.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem
w 15. PZU Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

6. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby
po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście (pliki do pobrania w załączeniu). Przyjmowane będą wyłącznie oświadczenia na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość,
a w przypadku braku nadanego numeru startowego na liście startowej, zamieszczonej na stronie internetowej biegu, również dowód wpłaty.

7. Opłata startowa wynosi:

 

Dla wpłat indywidualnych:

70 zł  przelewem do dnia 31.12.2015 r.

100 zł przelewem w dniach 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.

130 zł przelewem w dniach 01.04.2016 r. – 29.04.2016 r.

200 zł gotówką w Biurze Zawodów w dniach 12-14.05.2016 r .

 

70 zł dla uczestników 3. Maratonu Leśników – bez względu na termin wpłaty – weryfikacja zgłoszeń prowadzona będzie przez Lasy Państwowe.

 

Dla wpłat drużynowych:

przy zapisie grupy 10 osób:

400 zł przelewem do dnia 31.12.2015 r.

650 zł przelewem w dniach 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.

800 zł przelewem w dniach 01.04.2016 r. – 29.04.2016 r.

W przypadku  grupy większej niż 10 osób, opłata za każdego kolejnego zawodnika,
w zależności od terminu wpłaty, wynosi odpowiednio:

40 zł do dnia 31.12.2015 r.

65 zł w dniach 01.01.2016 r. – 31.03.2016 r.

80 zł w dniach 01.04.2016 r. – 29.04.2016 r.

Uwaga! Powyższe opłaty za pojedynczego zawodnika dotyczą wyłącznie zapisów drużynowych, przy zapisie minimum 10 osób!

8. Zapisy drużynowe:

a. Kapitan drużyny – jeden z zawodników danej drużyny, wypełnia formularz zapisów grupowych stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i wysyła go na adres zapisy@zis.krakow.pl.

b. Następnie Kapitan drużyny zbiera listę nazwisk  zawodników należących do drużyny. Wpłaca kwotę za całą drużynę zgodnie z aktualnie obowiązującą opłatą startową dla wpłat drużynowych. W tytule przelewu podając:

"Opłata startowa Cracovia Maraton za drużynę – ...." w miejsce kropek wpisując swoje imię i nazwisko oraz nazwę drużyny.

Po przesłaniu do Organizatora listy drużyny – nie ma możliwości dopisania do listy kolejnych zawodników.

Na adres mailowy: zapisy@zis.krakow.pl przesyła listę drużyny wraz z datą wpłaty
i wyszczególnionym nazwiskiem podanym w tytule przelewu.

c. Zawodników wchodzących w skład drużyny nie obowiązuje par. V punkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu dotyczący zniżek i zwolnienia z opłaty startowej.

d. Każdy z zawodników drużyny osobiście odbiera pakiet startowy i podpisuje oświadczenie w Biurze Zawodów, tak jak w przypadku zapisów indywidualnych.

9. Zniżki:

50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich

50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości

25% dla zawodników, którzy ukończyli 14. edycję Cracovia Maraton

Uwaga! Zniżki nie sumują się.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są: 
- osoby, które ukończyły czternaście edycji Cracovia Maraton,
- osoby zaproszone przez Organizatora,
- osoby niepełnosprawne,

- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,

- zawodnicy powyżej 60. roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- pacemakerzy.

11. Opłatę startową należy wpłacać:
a. przelewem na konto bankowe do dnia 29.04.2016 r;
b. gotówką w Biurze Zawodów w dniach 12-14.05.2016 r.

12.  Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: zapisy@zis.krakow.pl.

13. Konto bankowe:
Odbiorca (Organizator Cracovia Maraton): Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
PKO Bank Polski S.A.  55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 55 1020 2892 0000 5102 0590 8753
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Cracovia Maraton za ...." w miejsce kropek wpisać imię
i nazwisko zawodnika.

W przypadku korzystania ze zniżek tytuł przelewu:

- 50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich - "Opłata startowa Cracovia Maraton 50 % KMP za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

- 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej  "Opłata startowa Cracovia Maraton 50 % KKR za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika.

 

14. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator

b. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości
(np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.

c. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej.

d. Opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z organizatorem, najpóźniej do dnia 15.04.2016 r. Po tym terminie nie będzie możliwości przepisania opłaty w żadnym przypadku

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

g. Wpłaty zaksięgowane po terminie 29.04.2016 r. nie będą uznawane. Dopłaty należy dokonać w kasie w Biurze Zawodów

h. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.

VI. KLASYFIKACJA

1. W 15. PZU Cracovia Maraton prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. generalna Kobiet i Mężczyzn

b. w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet
i mężczyzn:

- Kategoria B1 – osoby 100% niewidome z przewodnikiem

- Kategoria B2 – osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność
z tytułu narządu wzroku np. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, legitymacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.

W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.
Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

d. Drużynowa

Wyłonione zostanie 5 najbardziej licznych drużyn (klubów). Klasyfikacja zostanie utworzona na podstawie nazwy klubu podanej przy rejestracji przez każdego zawodnika indywidualnie.

 e. W ramach 3. Maratonu Leśników

 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet
i mężczyzn:

I miejsce – 20 000 złotych

II miejsce – 15 000 złotych

III miejsce – 10 000 złotych      

IV miejsce – 8 000 złotych

V miejsce – 6 000 złotych

VI miejsce – 4 000 złotych

3. Dodatkowo przewiduje się nagrodę za rekord Cracovia Maraton w wysokości 10 000 zł. Aktualne rekordy wynoszą odpowiednio: 2:11:26 – mężczyźni oraz 2:28:14 – kobiety.

4. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub bony o wartości:


(wkrótce)
 

5. W ramach 3. Maratonu Leśników nagrody ufundowane przez Lasy Państwowe otrzymują:

(wkrótce)

6. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.

7. Dodatkowo:

a. Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:

- zdobywcy sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

- przedstawiciele pięciu najliczniejszych drużyn/klubów – w imieniu drużyny puchar powinien odebrać jeden z reprezentujących tą drużynę zawodników

b. Statuetki ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:

- zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w maratonie.


8. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych ufundowanych przez sponsorów i partnerów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
(przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość do nagradzania w tej kategorii zawodników poniżej III miejsca):

 - Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet
i mężczyzn:

Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem
I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1500 zł
III miejsce - 1000 zł 


Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie
I miejsce - 2000 zł
II miejsce - 1500 zł
III miejsce - 1000 zł

9. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej.

10. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika
po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej. 

11. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie Organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie
z Organizatorem. Po upływie tego terminu nagroda przepada na rzecz Organizatora.

12. Nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsora 15. PZU Cracovia Maraton:
a. dla najszybszej mieszkanki Krakowa – mieszkanka Krakowa, kobieta zameldowana
w chwili rejestracji i biegu na terenie miasta Krakowa, która ukończyła bieg 
b. dla najszybszego mieszkańca Krakowa – mieszkaniec Krakowa, mężczyzna zameldowany w chwili rejestracji i biegu na terenie miasta Krakowa, który ukończył bieg

c. dla najstarszego uczestnika biegu – najstarsza osoba, według roku urodzenia podanego
w formularzu zgłoszeniowym, która ukończyła bieg

13. W przypadku gdy łączna wartość nagrody przekroczy kwotę 760 zł, od wartości tej nagrody zostanie potrącony podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się w pobliżu strefy startu/mety.

2. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji, oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem otrzymaną w pakiecie startowym.

3. Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 15.05.2016 r. od godz. 7:00 do 16:30.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza depozytem

5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy,
na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- bezpłatny udział w Pasta Party,

- możliwość bezpłatnego noclegu,

- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

- posiłek regeneracyjny po biegu.

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

7. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy.
Z uwagi na wysiłek fizyczny jakim jest pokonanie maratonu zalecane jest przed startem przeprowadzenie we własnym zakresie stosownych badań lekarskich, niezależnie od wieku
i kondycji uczestnika.

8. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia nocleg na hali sportowej.
Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory.

a. Zawodnicy, zgłaszający podczas rejestracji chęć noclegu na hali będą na niego przyjmowani w dniu 14 maja od godziny 18:00 do godziny 22:00. Uczestnicy 15. PZU Cracovia Maraton, którzy zgłoszą się na halę sportową bez wcześniejszej rejestracji takiej potrzeby
w noc poprzedzającą zawody będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.

b. Uczestnicy biegu korzystający z noclegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

c. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w związku z noclegiem.

9. W dniu 14 maja w godzinach 14:00-20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego odbędzie się „Pasta Party”. Bezpłatny udział dla każdego zweryfikowanego uczestnika maratonu.

10. Zawodnikom i zawodniczkom zarejestrowanym do dnia 31.03.2016, posiadającym zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki klasę mistrzowską lub tym którzy w latach 2013-2015 na zawodach objętych kalendarzem IAAF, EAA lub PZLA osiągnęli czas odpowiednio dla mężczyzn poniżej 2:11:30 oraz dla kobiet poniżej 2:32:00 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia bezpłatny kwaterunek oraz wyżywienie. 

11. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd Komunikacją Miejską. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

 

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji 15. PZU Cracovia Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 15. PZU Cracovia Maraton obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, International Association of Athletics Federations oraz niniejszy regulamin.

2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas 15. PZU Cracovia Maraton kontroli antydopingowej.

4. Zawodnicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych na podstawie oświadczenia podpisywanego w Biurze Zawodów.

5. Pisemne protesty przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się biegu.

6. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.

8. Wysłanie formularza lub przedłożenie go w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

Aktualizacja: 04.05.2016 r.