Regulamin - IX Mini Cracovia Maraton

Regulamin - IX Mini Cracovia Maraton

Regulamin - IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

1. Ideą biegu jest integracja środowisk rodzinnych. Nauka zachowań fair play, budowanie idei współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poprzez popularyzację biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdej grupy wiekowej.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego, odbędzie się 17 maja 2014 roku (sobota)

2. Start biegu nastąpi z Alei 3-ego Maja na Błoniach Krakowskicho godz. 15.00

3. Meta biegu znajdować się będzie w Alei 3-ego Maja na Błoniach Krakowskich

4. Długość trasy – 4219,5m

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego mogą startować zawodnicy, którzy do dnia 17.05.2014 r. ukończą 10. rok życia.

2. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki on-line do 12.05.2014 r. lub w Biurze Zawodów do dnia 17.05.2014 r. do godz. 13:00.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest podpisanie oświadczenia o uczestnictwie w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest dołączenie zgody podpisanej przez opiekuna prawnego.

4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 40 minut. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:40 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. 

7. W IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP (w pakiecie startowym), jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
8. Depozyt odzieży będzie znajdował się w okolicy mety i będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora). Depozyt będzie czynny w dniu 17.05.2014 od godz. 13:00 do 17:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
10. W biegu mogą brać udział zawodnicy niepełnosprawni, w tym także niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich.
11. Organizator dopuszcza start z wózkami dziecięcymi.
12. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

13. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w  IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego można dokonać poprzez:
a. wysłanie do dnia 12.05.2014 r. do godziny 23.59 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie www.cracoviamaraton.pl w odpowiedniej zakładce oraz wniesienie właściwej opłaty startowej.

b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniach 15-17.05.2014 oraz wniesienie właściwej opłaty startowej w Biurze Zawodów w przypadku niewyczerpania limitu, o którym mowa w ust. 2.
2. Ustala się limit startujących: 2000 zawodników – decyduje kolejność wpłat.

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl w odpowiedniej zakładce.
4. Opłata startowa wynosi:

25 zł do dnia 12.05.2014 r.
50 zł w Biurze Zawodów w dniach 15-17.05.2014 r. w przypadku niewyczerpania limitu.
20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej – podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości
5. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 12.05.2014 r.
Odbiorca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10,
30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Mini Cracovia Maraton za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl.
b. w Biurze Zawodów w dniach 15-17.05.2014
6. Opłata startowa:
a. Raz wniesiona opłata, jak również nadpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

b. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
c. Opłata, jak również numer startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika.
d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

e. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora
f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 12.05.2014 r. nie będą uznawane. Opłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
7. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na któy składają się:

a. numer startowy + agrafki;
b. koszulka;
c. worek na odzież do depozytu + naklejka na worek;
d. materiały informacyjne.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku, uczestnika biegu lub osoby trzeciej.
9. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia w przypadku niewyczerpania limitu będą odbywały się w Biurze Zawodów.

10. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości wraz z dowodem uiszczenia opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani). W przypadku osób niepełnoletnich wydanie pakietu będzie możliwe za okazaniem zgody opiekuna prawnego.

11. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tę osobę oświadczenia o stanie zdrowia oraz upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej – Załącznik 1.
12. Biuro Zawodów mieścić się będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (stadion Wisły).

Będzie czynne w dniach:

15.05.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
16.05.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
17.05.2014 r. w godzinach 10:00-13:00

 

VI. KLASYFIKACJA

1. Podczas Mini Cracovia Maraton prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
a. open kobiet i mężczyzn
b. kategoriach wiekowych:
K 10-15 M 10-15
K 16-17 M 16-17
K 18-19 M 18-19
K 20-29 M 20-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M 60-69
K 70+ M 70+

 

VII. KLASYFIKACJA RODZIN

1. W ramach IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego odbywa się Klasyfikacja Rodzin
2. Bieg odbywa się o godz. 15.00, jednocześnie, na tej samej trasie co IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego
3. W biegu mogą uczestniczyć zespoły mieszane, minimum czteroosobowe, maksymalnie sześcioosobowe.
4. W składzie każdego zespołu obowiązkowo musi startować przynajmniej:
a. jedno dziecko - osoba, która w dniu 17.05.2014 roku, nie ma ukończonych 18 lat
b. jedno z rodziców lub dziadków
5. Wszyscy członkowie zespołu muszą być ze sobą spokrewnieni. Kapitan zespołu
- osoba pełnoletnia, podpisuje deklarację o pokrewieństwie członków swojego zespołu.
6. Członkowie zespołu muszą mieć co najmniej jeden taki sam element stroju startowego (koszulka, bluza, czapeczka) identyfikujący rodzinę.

7. Zgłoszenia uczestnictwa w Klasyfikacji Rodzin IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego można dokonywać tylko w Biurze Zawodów w dniach:

15.05.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
16.05.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
17.05.2014 r. w godzinach 10:00-13:00

8. W celu dokonania zgłoszenia rodziny należy w pierwszej kolejności uiścić w Biurze Zawodów przy stanowisku „Kasa” opłatę startową a następnie udać się do stanowiska „Nowe Zapisy”, gdzie po przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz podpisaniu oświadczenia i deklaracji wydane zostaną pakiety startowe.

9. Zgłoszenia zespołów do Klasyfikacji Rodzin będą przyjmowane bez względu na limit uczestników w rywalizacji indywidualnej.

10. Organizator dopuszcza odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie w imieniu pozostałych członków rodziny na podstawie podpisanego przez członków rodziny upoważnienia  oraz oświadczenia o stanie zdrowia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje prawny opiekun),  zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osób upoważniających – Załącznik 1.

11. Opłata startowa wynosi: 25 złotych od zespołu. Bez względu na ilość zawodników wchodzących w skład zespołu.
12. O klasyfikacji końcowej decyduje suma czterech najlepszych czasów osiągniętych przez zawodników z drużyny.
13. Zwycięzcami zostaje zespół, który uzyska najniższy łączny czas.
14. Przy identycznych czasach o kolejności decyduje wyższe miejsce ostatniego punktującego zawodnika w zespole.
15. Limit ilości startujących jest uzależniony od limitu startujących w Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego.
16. Dla Klasyfikacji Rodzin przewidziane są odrębne nagrody.
a. W klasyfikacji Rodzin zostaną nagrodzone trzy najlepsze zespoły - organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
17. Uczestników Klasyfikacji Rodzin obowiązują również punkty: I; II; III; IV 1, 3-13; V 1b,5 -12; IX; X 2-5 Regulaminu IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego.

 

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn:

I miesjce – bon o wartości 300 zł do sklepu ASICS

II miejsce – bon o wartości 200 zł do sklepu ASICS

III miejsce -  bon o wartości 100 zł  do sklepu ASICS

3. Puchary ufundowane przez Gminę Miejską Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.

4.  Puchary, bony zakupowe do sklepu sportowego oraz książki  ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsce w klasyfikacji rodzinnej.

5. Zdobywcom nagród finansowych oraz rzeczowych o wartości powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

IX. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji IX Mini Cracovia Maraton im. Piotra Gładkiego pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych pokrywają uczestnicy na zasadzie wpłat grupowych bądź indywidualnych.X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
2. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się zawodów.
3. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
4. Uczestników IX Mini Cracovia Maraton obowiązuje niniejszy regulamin. Odbiór pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Aktualizacja: 10.05.2014 r.