Regulamin - Bieg Nocny na 10 km

Regulamin - Bieg Nocny na 10 km

Regulamin – Bieg Nocny na 10km

 

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY

1. Ideą biegu jest integracja biegaczy i promocja aktywności ruchowej także w nocy. Celem jest popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej i dostępnej aktywności ruchowej. Jest to wyjątkowa rozgrzewka dla zawodników długodystansowych, ale także ciekawa oferta dla amatorów.

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Biegu Nocnego na 10 km jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg Nocny odbędzie się 16 maja 2014 roku (piątek).

2. Start Biegu Nocnego nastąpi z deptaku przy al. 3 Maja w okolicy kamienia papieskiego o godz. 21.00.

3. Meta znajdować się będzie na deptaku przy al. 3 Maja w okolicy kamienia papieskiego.

4. Długość trasy to 10 km. Start na deptaku przy al. 3 Maja, ul. Piastowska, ul. Na Błoniach, ul. Emaus, ul. Kościuszki, ul. Flisacka, Bulwary Wiślane, nawrotka za Mostem Grunwaldzkim, ul. Flisacka, ul. Kościuszki, ul. Kasztelańska, deptak przy al. Focha, ul. Na Błoniach, ul. Piastowska, meta na deptaku przy al. 3 Maja w okolicy kamienia papieskiego.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Ustala się limit startujących: 2000 zawodników - decyduje kolejność wpłat

2. W biegu mogą startować zawodnicy, którzy do dnia 16.05.2014 ukończą 18. rok życia.
3. Warunkiem startu w biegu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki on-line do 12.05.2014 r. lub w Biurze Zawodów do dnia 16.05.2014 r. do godz. 19:00, w przypadku niewyczerpania limitu.
4. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest osobiste podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenia pozwalającego na udział w biegu.

5. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Biegu Nocnym na 10 km, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
6. W Biegu Nocnym pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP (w pakiecie startowym), jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1,5 godziny. Zawodnicy skracający trasę  nie będą sklasyfikowani. Zawodnicy, którzy 16.05.2014 r. nie ukończą Biegu do godziny 22.30 są zobowiązani do zejścia z trasy.

Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, nie zostanie sklasyfikowany Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Szatnia i przechowalnia/depozyt odzieży będą znajdowały się w okolicy mety i będą przyjmowały do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora w pakiecie startowym). Szatnia i depozyt będą czynne w dniu biegu od godz. 19:30 do 23:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach marketingowych, informacyjnych i promocyjnych.
10. Organizator nie dopuszcza startu z wózkami dziecięcymi oraz z zwierzętami.
11. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Wskazane jest wyposażanie się we własnym zakresie w elementy świetle np. czołówki.

15. Zabrania się używania ognia.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Biuro Zawodów mieścić się będzie na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana

Otwarte:
15.05.2014 r. w godzinach 12:00-20.00
16.05.2014 r. w godzinach 12:00-19:30
2. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu Nocnym można dokonać poprzez:
a. wysłanie do dnia 12.05.2014 r. do godziny 12.00 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie www.cracoviamaraton.pl w odpowiedniej zakładce oraz wniesienie właściwej opłaty startowej.

b. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w dniach 15-16.05.2014 oraz wniesienie właściwej opłaty startowej w Biurze Zawodów w przypadku nieprzekroczonego limitu zgłoszeń i wpłat.

3. Każdy zgłoszony uczestnik zobowiązany jest w Biurze Zawodów przedstawić dokument tożsamości w celu weryfikacji oraz osobiście podpisać oświadczenie o uczestnictwie.
4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie opublikowane na stronie internetowej www.cracoviamaraton.pl w odpowiedniej zakładce.
5. Opłata startowa wynosi:
30 zł do dnia 12.05.2014 r.
60 zł w Biurze Zawodów w dniach 15-16.05.2014 r. – w przypadku niewyczerpania limitu

20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości
6. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 12.05.2014 r.
Odbiorca (Organizator): Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Nocny za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika
Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: jsobczak@zis.krakow.pl
b. w Biurze Zawodów w dniach 15-16.05.2014 w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów.
7. Opłata startowa, informacje:
a. Raz wniesiona opłata, jak również nadpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
b. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
c. Opłata, jak również numer startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika.
d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.

e. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Organizatora
f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 12.05.2014 r. nie będą uznawane.

g. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

8. Osoby zaproszone przez Dyrektora Biegu zostają zwolnione z opłaty startowej.
9. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy + agrafki,
- koszulka,
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
- materiały informacyjne.
10. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości wraz z dowodem uiszczenia opłaty startowej w przypadku braku nadania numeru startowego.

11. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tę osobę oświadczenia oraz upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej – Załącznik 1.

 

VI. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH:

1. Podczas Biegu Nocnego na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
a. open kobiet i mężczyzn
b. kategoriach wiekowych:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M 60-69
K 70+ M 70+

 

VII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn:

I miejsce: bon o wartości 300 zł do sklepu ASICS + zestaw kosmetyków

II miejsce: bon o wartości 200 zł do sklepu ASICS+ zestaw kosmetyków

III miejsce: bon o wartości 100 zł do sklepu ASICS + zestaw kosmetyków

3. Puchary ufundowane przez Gminę Miejską Kraków otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn.

4. Zdobywcom nagród finansowych oraz rzeczowych o wartości powyżej 760 zł zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

VIII. FINANSOWANIE

1.Koszty organizacji Biegu Nocnego pokrywają: Gmina Miejska Kraków oraz Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
2. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

3. Uczestników Biegu Nocnego obowiązuje niniejszy Regulamin. Odbiór pakietu startowego oraz podpisanie oświadczenia są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Organizator zachęca wszystkich uczestników do wyposażania się we własnym zakresie w elementy świetle np. czołówki.

 

Aktualizacja: 10.05.2014 r.