Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane NZ.274.1.2016.ASZP

Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie.

Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.
100 z późn. zm.), dalej jako: Ustawa o PPP. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna (przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego) realizacja przedsięwzięcia pn. <Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie>, polegającego na rewitalizacji przestrzeni publicznej oraz przywróceniu funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych wraz z ich uzupełnieniem funkcjami towarzyszącymi w lokalizacji dawnego tzw <basenu Polfy> (dalej jako: Przedsięwzięcie).
Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (dalej jako: Podmiot Publiczny) a Partnerem Prywatnym, wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 113), dalej jako: Ustawa o koncesji. Głównym celem Podmiotu Publicznego jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa i turystom dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej oraz zrewitalizowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej polegające na przywróceniu funkcji rekreacyjnych, sportowych i wypoczynkowych wraz z ich uzupełnieniem funkcjami towarzyszącymi. Rewitalizacja obszaru powinna obejmować realizację nowoczesnej infrastruktury oraz zapewnić wysoki poziom świadczonych w tym miejscu usług. W związku z powyższym, wstępnie zakłada się, iż planowane Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Eisenberga w Krakowie, będzie składało się z części publicznej, zapewniającej obsługę użytkowników otwartych terenówrekreacyjnych oraz strefy komercyjnej, zapewniającej dostęp do zróżnicowanych usług rekreacyjno-sportowych
w ramach oferty całorocznej. Szczegółowy opis wstępnych założeń funkcjonalnych planowanego przedsięwzięcia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań - znak sprawy NZ.274.1.2016.ASZP Załącznik nr 1, dostępny na stronie internetowej Podmiotu Publicznego.
Planowane Centrum Sportu i Rekreacji ma być zlokalizowane na działce nr 104/3, położonej przy ul. Filipa Eisenberga 2 w Krakowie, o łącznej powierzchni 1.8258 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w
Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00130910/7. Podmiot Publiczny dysponuje nieruchomością gruntową, o której mowa powyżej, na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia. Założenia dotyczące podziału zadań i obowiązków pomiędzy Partnera Prywatnego a Podmiot Publiczny zostały przedstawione w Opisie potrzeb i wymagań. Ostateczny podział zadań i obowiązków, pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym, w związku ze wspólną realizacją Przedsięwzięcia będzie ustalony w trakcie negocjacji. Do zadań Podmiotu Publicznego będzie należało przede wszystkim wniesienie wkładu własnego w postaci nieruchomości. Sposób wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny będzie przedmiotem negocjacji. Wstępne założenia, dotyczące sposobu wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny, zostały przedstawione w Opisie potrzeb i wymagań. Opis Przedsięwzięcia, a w szczególności opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego związanych z wykonaniem prac koncepcyjnych i projektowych, budową, kompleksowym utrzymaniem obiektów i zarządzaniem nimi zawarte są w dokumencie pn. Opis potrzeb i wymagań, dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego pod adresem wskazanym w sekcji I niniejszego ogłoszenia - znak sprawy NZ.274.1.2016.ASZP Załącznik nr 1.
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej. Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Opisie warunków partnerstwa publicznoprywatnego, na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie przyjętych przez Podmiot Publiczny rozwiązań zaproponowanych przez kandydatów w trakcie negocjacji. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o koncesji, prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy o koncesji, w wyniku przeprowadzonych negocjacji koncesjodawca może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu o koncesji. W dalszej treści niniejszego ogłoszenia Podmiot Publiczny oznacza koncesjodawcę.