O nas

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) jest gminną jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie nie objętym zadaniami innych jednostek organizacyjnych Gminy.

 • Obszarem działania ZIS jest Gmina Miejska Kraków.
 • ZIS podlega Prezydentowi Miasta Krakowa.
 • ZIS będąc jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków realizuje, organizuje i prowadzi zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 • ZIS zarządza mieniem Gminy Miejskiej Kraków służącym realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu niezarządzanym przez inne gminne jednostki organizacyjne,w tym obiektami sportowymi, basenami, halami sportowymi - w sposób i w zakresie określonym Statutem.
 • ZIS - poprzez podmioty zewnętrzne - realizuje, organizuje i prowadzi zadania związane z:
  • realizacją zadań miasta w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;
  • zarządzaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz terenami sportowo - rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Kraków;
  • eksploatacją i konserwacją istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudową;
  • innymi zadaniami nałożonymi przez miasto, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków;
  • tworzeniem warunków dostępności bazy sportowo - rekreacyjnej oraz uczestnictwa w życiu sportowo - rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych;
  • organizacją imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów edukacyjnych, imprez sportowo - rekreacyjnych;
  • kształtowaniem pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego, propagowaniem zdrowego stylu życia sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podnoszeniu sprawności fizycznej - rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu i rekreacji.
 • Realizacja, organizacja i prowadzenie zadań, o których mowa powyżej zlecana jest w systemie umów cywilno-prawnych, zawieranych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawem zamówień publicznych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi Gminy Miejskiej Kraków.