Informacje prawne

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z serwisów internetowych, których właścicielem jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS). W skład tych serwisów wchodzą:

 1. Strony internetowe będące własnością Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, dostępne pod adresami: zis.krakow.pl, cracoviamaraton.pl, cracoviapolmaraton.pl, biegtrzechkopcow.pl;
 2. Elektroniczny System Zapisów na Imprezy Sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie dostępny pod adresami: zapisy.zis.krakow.pl, korona.zis.krakow.pl, wolontariat.zis.krakow.pl, media.zis.krakow.pl.

Nota zawiera :

 1. informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych,
 2. politykę prywatności,
 3. regulamin konta użytkownika Elektronicznego Systemu Zapisów na Imprezy Sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r  o ochronie danych osobowych
 3. Ustawa z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym z późn. zm.
   

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ZIS w celu realizacji usług świadczonych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informujemy, iż:

1. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 –193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, którą jesteście Państwo zainteresowani.

6. Państwa dane  osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, adres e-mail: iodo@zis.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego Administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.
 

Polityka prywatności

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a) Administratorem danych osobowych w rozumieniu  obowiązującego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków.

b) Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu potwierdzenia danych osobowych użytkowników, w szczególności w systemie zapisów on-line na imprezy sportowe, w newsletterze oraz na oficjalnych profilach Zarządu Infrastruktury Sportowej  w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram). Zbiór zgromadzonych  danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

c) Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, Administrator  zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

d) Administrator  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

2. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści zawarte w serwisach internetowych są chronione prawem autorskim. Zawartość strony www nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel strony wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie  lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z jednostką których materiały zostały zamieszczone w serwisach internetowych.

c) Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie (np. logotypy) podlegają ochronie i każdorazowe ich wykorzystanie wymaga pozyskania stosownej zgody.

3. Zasady korzystania ze strony ZIS.

a) Treści zamieszczane w serwisach internetowych mają charakter informacyjny lub stanowią wypełnienie wzajemnej realizacji świadczeń partnerskich i sponsorskich.

b) Właściciel stron zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach www w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4. Odpowiedzialność

Właściciel serwisów internetowych dokłada wszelkich starań, aby zawarte w nich informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych podstron www, do których odsyłają odnośniki strony.  

 5. Informacje o plikach Cookies

 1. Serwisy internetowe  korzystają z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin stron, tj. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie w Państwa przypadku z Google Analytics, czy nie. Służy do tego wyczka udostępniona przez Google tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 2.  Serwisy internetowe korzystają z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Jednak Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi podczas korzystania przez Państwa z tego serwisu społecznościowego i wykorzystywać dla swoich własnych celów. Na takie działania Facebooka nie mamy żadnego wpływu. Szersze informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/about/basics/advertising  oraz w ustawieniach Państwa konta na Facebooku.
 3. W serwisach internetowych mogą być osadzone  materiały wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo lub audio, ponieważ bez plików cookies odtwarzanie nie będzie możliwe.
   

Regulamin Konta użytkownika Elektronicznego Systemu Zapisów na Imprezy Sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa: Konto użytkownika Elektronicznego Systemu Zapisów na Imprezy Sportowe jest udostępniana przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, NIP 676-101-37-17, na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

www.zapisy.zis.krakow.pl  – serwis internetowy udostępniany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie za pośrednictwem sieci Internet umożliwiający założenie Konta użytkownika w Elektronicznym Systemie Zapisów na Imprezy Sportowe.

Administrator – podmiot udostępniający usługę Konta użytkownika w Elektronicznym Systemie Zapisów na Imprezy Sportowe, którym jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków.

Konto –Konto użytkownika w Elektronicznym Systemie Zapisów na Imprezy Sportowe – zbiór funkcji pozwalających użytkownikowi na wzięcie udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Użytkownik – osoba fizyczna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika
w procesie zakładania Konta.

Baza profili – zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika. Baza profili podlega ochronie prawnej przewidzianej obowiązującymi przepisami.

§ 2. Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta. Dany użytkownik może założyć tylko jedno Konto.

§ 3. Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez użytkownika w całości procedury jego rejestracji. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) zaakceptował Regulamin,

b) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do Konta użytkownika, którym sam może administrować. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 4. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez użytkownika, naruszenia lub złamania hasła przez osobę trzecią). W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez użytkownika.

Administrator informuje użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy ruchu w serwisach internetowych,

§ 5. Ważność Konta; kasowanie Kont użytkowników

Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Konta. Rezygnacja skutkować będzie niemożnością dostępu do usług świadczonych w serwisie ZIS oraz usunięciem danych osobowych użytkownika. Rezygnacji można dokonać kontaktując się z administratorem. Administrator może wypowiedzieć  umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie  przez innych użytkowników,

c) z Konta użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin.

§ 6. Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez podpis rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie wszystkich wymaganych opcji w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochronie danych osobowych.

§ 7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane administratorowi mailowo na adres: zapisy@zis.krakow.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez administratora. Reklamacje kierowane do administratora, dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu będą przekazywane przez administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§ 8. Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie  będzie komunikował się z użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres: sekretariat@zis.krakow.pl.