Informacja o wyborze oferty NZ.273.50.2019.AMA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Montaż i demontaż nośników reklamowych podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Informacja o wyborze oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 79.34.12.00-8, 79.34.22.00-5.

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zakresem  rzeczowym do dnia 31.12.2019r.

Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

 

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60 pkt ;
  2. doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20 pkt;
  3. dodatkowe wyposażenie pracowników 10 pkt;
  4. dodatkowe wyposażenie łączności 10 pkt.

 

Wybrano ofertę  2:

CREATIVE GROUP 303  32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

 

Cena oferty: 184.683,75 złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Oferta 1:

S-Grupa Łukasz Malecki 42-400 Zawiercie ul. Szkolna 51a

Oferta odrzucona

 

Oferta 2:

CREATIVE GROUP 303  32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53

Otrzymana punktacja: łącznie 100,00 pkt. w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt.

Kryterium 2: 20,00 pkt.

Kryterium 3: 10,00 pkt.

Kryterium 4: 10,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez  CREATIVE GROUP 303  32-800 Brzesko ul. Ogrodowa 15/53 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.