Informacja o wyborze oferty NZ.273.46.2019.AMA

Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego w Krakowie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.11.125.91-4, 45.23.11.00-6, 45.34.20.00-6.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

 

Kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa brutto 60%

Okres gwarancji 20%

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 20%

 

Wybrano ofertę nr   4:

 

EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Cena oferty: 1.159.441,64  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Oferta 1: złożona przez ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik 32-600 Oświęcim ul. Gospodarcza 24/2

Otrzymana punktacja – łącznie 94,55 w tym:

Kryterium 1: 54,55 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00pkt

 

Oferta 2: złożona przez BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 41-923 Bytom ul. Hutnicza 4

Otrzymana punktacja – łącznie 82,61 w tym:

Kryterium 1: 42,61 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Oferta 3: złożona przez INTER HALL Sp. z o.o.401-312 Katowice ul. Milowicka  1F

Otrzymana punktacja – łącznie 83,82 w tym:

Kryterium 1: 43,82 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Oferta 4: złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:

Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Oferta 5: złożona przez Firma Usługowo-Handlowa SŁAWPOL Sławomir Baran 30-698 Kraków ul. Merkuriusza Polskiego 2

Otrzymana punktacja – łącznie 80,02 w tym:

Kryterium 1: 50,02 pkt,

 

 

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 10,00 pkt

 

Oferta 6: złożona przez Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne 32-050 Skawina ul. Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 98,43 w tym:

Kryterium 1: 58,43 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona EVERSPORT Sp. z o.o. 03-161 Warszawa ul. Kiersnowskiego 18/45spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą  ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.