Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.51.2019.RZA

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - etap II rewitalizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 (SP 157 i PS 42) - ul. Rydygiera 20 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.21.22.20-4; 45.23.61.19,7; 71.00.00.00-8

Termin realizacji: do dnia 31.07.2019 roku.

Liczba otrzymanych ofert: 4, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena brutto 60%;
  2. okres gwarancji 20%;
  3. doświadczenie zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 20%.

 

Wybrano ofertę nr 4:  J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło, 32-050 Skawina ul.  Krakowska 50

cena: 1.344.998,85 złotych brutto

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia warunki określone w SIWZ i jest naj-korzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu (otrzymała łącznie największą liczbę punktów).

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

    Oferta 1: EUROCOURT Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 7

Otrzymana punktacja – łącznie 94,67 w tym:  Kryterium 1: 54,67 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

 

    Oferta 2: INTERHALL  Sp. z o.o., 40-312 Katowice, ul. Milowicka 1F

Otrzymana punktacja – łącznie 91,68 w tym:  Kryterium 1: 51,68 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

           

    Oferta 3: EVERSPORT Sp. z o.o., 03-161 Warszawa, ul. Kiersnowskiego 18/45

Otrzymana punktacja – łącznie 84,89 w tym:  Kryterium 1: 44,89 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

               

    Oferta 4: J&R Roboty Ziemne Leszek Wcisło,  32-050 Skawina ul.  Krakowska 50

Otrzymana punktacja – łącznie 100,00 w tym:  Kryterium 1: 60,00 pkt,

Kryterium 2: 20,00 pkt,

Kryterium 3: 20,00 pkt,

                          

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.