Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. NZ.273.141.2013.AMA

Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie, na terenie działek nr 206 obr 60 Podgórze i 201/7 obr  62 Podgórze, z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu: infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, parkingiem, wjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych na terenie inwestycji Numer sprawy: NZ.273.141.2013.AMA

Znak sprawy: NZ.273.141.2013.AMA                                                Kraków, dnia  21.10.2013 r.

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej KS Orzeł Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej 15 w Krakowie, na terenie działek nr 206 obr. 60 Podgórze i 201/7 obr. 62 Podgórze, z wykorzystaniem istniejących wykonanych elementów konstrukcji wraz z zagospodarowaniem terenu: infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym, parkingiem, wjazdem na działkę, budową zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych na terenie inwestycji. Numer sprawy: NZ.273.141.2013.AMA.

 

Wg rozdzielnika

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.22.25-9, 45.22.35.00-1, 45.26.25.00-6, 45.45.00.00-6.

 

Termin realizacji: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Liczba otrzymanych ofert: 6, z czego odrzucono/wykluczono lub zwrócono bez rozpatrywania 1 ofertę.

Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%.

 

Wybrano ofertę 4: FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8

cena oferty: 8.455.954,12  złotych brutto

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta 1:

MURKRAK Sp. z o.o. S.k. 32-086 Węgrzce, ul. B2 nr 9

Otrzymana punktacja: 95,52  pkt

Oferta 2:

KRISBUD Sp. z o.o. 32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58

Otrzymana punktacja: 99,94 pkt

Oferta 3:

DDS-Phenix Sp. z o.o. 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34

Otrzymana punktacja: 89,66 pkt

Oferta 4:

FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8

Otrzymana punktacja: 100,00 pkt

Oferta 5:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A. 30-705 Kraków, ul. Klimeckiego 24

Otrzymana punktacja: 93,16 pkt

Oferta 6:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8

Otrzymana punktacja: oferta odrzucona

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez FRAPOL Sp. z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 spełnia warunki określone w SIWZ i jest najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.

 

Umowa zostanie zawarta w ZIS w Krakowie, ul. W. Sławka 10 po telefonicznym zawiadomieniu z zachowaniem terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.